TÍNH TỪ NGẮN TRONG SO SÁNH HƠN

- So sánh rộng trong giờ Anh là gì cùng được áp dụng như thế nào vào giờ Anh?

- Và phải để ý điều gì khí sử dung dạng đối chiếu hơn!

Tất cả phần đông thắc này Anh ngữ Ms Hoa để giúp đỡ chúng ta giải đáp thông qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được gọi là cấu trúc đối chiếu thân 2 giỏi nhiều vật/fan cùng nhau về 1 hay là một vài ba tiêu chuẩn, trong các có 1 đồ gia dụng đã có được tiêu chí được đưa ra cao nhất so với những đồ vật còn sót lại.

Bạn đang xem: Tính từ ngắn trong so sánh hơn

So sánh rộng thường được sử dụng mang đến câu hỏi đối chiếu 2 xuất xắc các vật/tín đồ cùng nhau (với phần đông trường vừa lòng đối chiếu 1 đồ gia dụng cùng với toàn diện ta cần sử dụng so sánh nhất).

2. Cấu trúc đối chiếu hơn

So sánh rộng cùng với tính từ ngắn cùng trạng từ bỏ ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính trường đoản cú được thêm đuôi “er”S-adv-er: là trạng tự nhận thêm đuôi “er”S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm so sánh với đối tượng người dùng 1)Axiliary V: trợ cồn từ(object): tân ngữN (noun): danh từPronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I vị. = They work harder than me.

So sánh hơn với tính từ bỏ nhiều năm cùng trạng tự dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính trường đoản cú dàiL-adv: trạng từ bỏ dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the test more carefully than I did = My friend did the kiểm tra more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được nhấn mạnh bằng phương pháp thêm much hoặc far trước hiệ tượng so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chụ ý Khi đối chiếu hơn

Short adj (Tính từ ngắn)

– Với tính trường đoản cú có một âm tiết: long, short, tall,…=> Nếu tự kia dứt bằng nguan tâm + phụ âm thì gấp rất nhiều lần phú âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– Với tính từ có 2 âm ngày tiết xong bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (nước ngoài lệ là guilty, eager cần sử dụng cùng với most bởi là tính tự dài).=> Nếu trường đoản cú đó xong bởi prúc âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây tiếng họ hạnh phúc hơn trước đây tê.)

Ta thấy “happy” là 1 trong những tính từ bỏ tất cả 2 âm tiết dẫu vậy lúc thực hiện đối chiếu hơn, ta áp dụng kết cấu đối chiếu hơn của tính tự nthêm.

+ Một số tính trường đoản cú cùng trạng từ biến hóa đặc biệt quan trọng Khi sử dụng đối chiếu rộng với so sánh hơn nhất

Long adj (Tính tự dài)

Là tính từ bỏ có tương đối nhiều hơn một âm huyết (trừ trường đúng theo 2 âm huyết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (cạnh tranh khăn), beautiful (xinc đẹp), important (quan tiền trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox dấn tư liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các ngôi trường vừa lòng bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng chừng cách)Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)Elder (về cấp độ rộng là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬPhường VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào nơi trống dạng đúng của so sánh hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lamãng cầu is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. I think Thủ đô New York is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Irel&.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của những tính tự cùng trạng từ bỏ sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. beautiful

 

2. hot

 

3. crazy

 

4. slowly

 

5. few

 

6. little

 

7. bad

 

8. good

 

9. attractive

 

10. big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. beautifully

beautifully

the most beautifully

2. hot

hotter

the hottest

3. crazy

crazier

the craziest

4. slowly

more slowly

the most slowly

5. few

fewer

the fewest

6. little

less

the least

7. bad

worse

the worst

8. good

better

the best

9. attractive

more attractive

the most attractive

10. big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn câu trả lời đúng để điền vào chỗ trống trong số câu sau.

1. He is ....... singer I’ve ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ....... responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ....... in the thành phố than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. He sings ……….. aao ước the singers I have sầu known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. He is ....... student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English kiểm tra was ....... than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. Physics is thought to lớn be ....... than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Dòng xe Jupiter is ....... planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ....... hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. My office is ....... away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Lamãng cầu is ....... than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. She did the thử nghiệm ……….. I did.

A. as bad as B. badder than

C. more badly than D. worse than

14. A boat is ....... than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. Her new house is ....... than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. Her sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. Her bedroom is ....... room in her house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18. This road is ....... than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

đôi mươi. It was ....... day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào khu vực trống dạng đối chiếu đúng của từ bỏ vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the trắng one. 6. I’ll try khổng lồ finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. film I’ve sầu ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.18. French is considered to be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Việc Vào Cơ Quan Nhà Nước Chi Tiết Nhất, Mẫu Đơn Xin Việc Chuẩn Của Nhà Nước

Đáp án

1. the cleverest2. longer3. the best4. cleaner5. more expensive6. more quickly7. more dangerous8. more sweetly9. the most exciting10. the fastest11. the most popular12. the closest 13. beautifully – most beautifully14. hotter15. worse16. better 17. big - bigger18. more difficult - the most difficult19. largest

Chủ điểm ngữ pháp có thể các bạn quan lại tâm

Cấu trúc so sánh hơn cũng khá được sử dụng nhiều trong số bài bác thi tiếng anh. Và nếu như khách hàng không nắm vững bí quyết sử dụng so sánh hơn trong tiếng anh thì cực kỳ hoàn toàn có thể sẽ sở hữu đầy đủ nhầm lẫn đáng tiếc ảnh hưởng cho kết quả làm bài bác của doanh nghiệp. Vậy nên hãy ôn luyện tường tận, cùng giữ lại gần như comment, câu hỏi nhưng ai đang gặp đề nghị nhé.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>