(Truyện được chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của người sáng tác. Xin vui tươi KHÔNG SAO CHÉP.., CHUYỂN VER dưới số đông hiệ tượng nhầm mục đích riêng rẽ.)