Lỗi The Specified Path Does Not Exist

I created a C# Website using Visual studio năm ngoái in my máy tính xách tay, i copied the same thư mục to lớn my desktop system and open in Visual studio năm ngoái, when i try to lớn run the application its suddenly gives following error.

Bạn đang xem: Lỗi the specified path does not exist

Bạn sẽ xem: Lỗi the system cannot find the path specified


Quý khách hàng sẽ xem: Lỗi the system cannot find the path specified

The operation could not be completed. The system cannot find the path specified

Anybody toàn thân feel same error in your latest Visual Studio 2015? I updated all the lathử nghiệm patches.

following trial are done


*

Still the error exists, so i cant able lớn debug or run the application.

c# visual-studio visual-studio-năm ngoái Share Follow asked Sep 6 "16 at 7:55
*

Abhilash ThomasAbhilash Thomas 72411 gold badge1010 silver badges2121 bronze badges 10 | Show 5
more comments

3 Answers 3

Active sầu Oldest Votes11(1) Run VS as an admin (or elevated access) & open the solution. (2) Set up a project as Start up Project (if you have sầu multiple proj) (3) Set up page as start up page.

this should help you run it


*

*

Carlos ToledoCarlos Toledo 1,8841717 silver badges2222 bronze badges 1 Add a phản hồi | 0I experienced this error. When I shorten the file path of the solution, the error disappear. I think you may put your solution khổng lồ a folder with too long path name or your solution have some file with too long name. Share Follow answered Nov 6 "18 at 3:28
*

user3200692user3200692 6744 bronze badges Add a phản hồi |

Your Answer

Thanks for contributing an answer lớn Stack Overflow!

Please be sure to answer the question. Provide details and tóm tắt your research!

But avoid

Asking for help, clarification, or responding to other answers.Making statements based on opinion; back them up with references or personal experience. Draft savedDraft discarded

Sign up or log in

Sign up using Google Sign up using Facebook Sign up using E-Mail & Password Submit

Post as a guest

Name Email Required, but never shown

Post as a guest

Name Email

Required, but never shown

Post Your Answer Discard

By clicking Post Your Answer, you agree lớn our terms of service, privacy policy and cookie policy


Not the answer you"re looking for? Browse other questions tagged c# visual-studio visual-studio-năm ngoái or ask your own question.

The Overflow Blog Featured on Meta Visit chat Linked2Visual Studio Hosting Process và The operation could not be completed Related 775 How vày I Add Existing Item an entire directory structure in Visual Studio? 795 The located assembly"s manifest definition does not match the assembly reference 337 The breakpoint will not currently be hit. No symbols have sầu been loaded for this document in a Silverlight application 210 Visual Studio popup: the operation could not be completed 444 Could not load tệp tin or assembly An attempt was made to load a program with an incorrect format (System.BadImageFormatException) 525 Visual Studio debugging/loading very slow 31 VS 2013 giving The operation could not be completed. Invalid pointer on Razor views 997 Could not find a part of the path bin oslyncsc.exe 151 Multiple Errors Installing Visual Studio năm ngoái Community Edition Hot Network Questions more hot questions

Question feed Subscribe to RSS Question feed To subscribe khổng lồ this RSS feed, copy and paste this URL inlớn your RSS reader.

Your privacy

By clicking Accept all cookies, you agree Stachồng Exchange can store cookies on your device & discchiến bại information in accordance with our Cookie Policy.


Video liên quan


Reply 4 0 Chia sẻ

Thế nào là đạo đức nghề nghiệp với kỉ nguyên lý nếu như quan hệ mang lại vi dụ

* khái niệm:- Luật pháp: là 1 trong những hình thái ý thức buôn bản hội, là khối hệ thống các hiệ tượng xử sự mang ý nghĩa chất phải tầm thường.Thể hiện ý chí của kẻ thống trị thống ...


Kỹ thuật thành lập công trình xây dựng Giao thông lương bao nhiêu

Kỹ sư gây ra - Ngành nghề có mức thu nhập cuốn hút tuy thế những thách thức Kỹ sư kiến tạo thời nay đã mất là các tự thừa không quen so với ...


Phong trào tình nguyện bao gồm ý nghĩa ra sao so với sinch viên
Em hãy đặt một câu theo mẫu mã Ai là gì? để nói đến cây gạo

1. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Việt Đề 1A/ Kiểm tra phát âm (10 điểm)I/ Đọc thành giờ đồng hồ (4 điểm)GV mang lại HS bốc thăm hiểu một trong những đoạn của bài xích văn ...


Tại sao nhiệt độ Châu Phi lại rét độc nhất vô nhị thế giới
Biên phiên bản sát hoạch kết thúc công trình tiếng Anh là gì

Nghiệm thu công trình xây dựng sản xuất (giờ Anh: Acceptance of Construction Work) là quy trình kiểm định, thu nhấn cùng chất vấn công trình xây dựng sau khi tạo ra. ...


Tại sao nói trong tiếp xúc văn hóa truyền thống cần có tinh thần kính trọng sự biệt lập
Tại sao rất cần được chú trọng mang đến văn hóa bình yên mặt hàng không

Đại diện Vietphái mạnh Airlines cho thấy thêm, an ninh cùng an ninh mặt hàng ko là hai có mang khác biệt cơ mà chưa hẳn người nào cũng gọi điều này. Nếu an toàn hàng không hệt như ...


Đặc sắc thẩm mỹ vào bài xích thơ Tự tình là gì trắc nghiệm

Tiết 3Ngày soạn:Ngày thực hiện:TỰ TÌNH (Bài hai) - Hồ Xuân Hương- Mức độ nên đạt Kiến thức :a/ Nhận biết:Nêu đượccác lên tiếng về tác giả (cuộc ...

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Trắng Da Trong Photoshop Cs6 Chi Tiết Nhất, Làm Trắng Da Photoshop Như Thế Nào


Cường độ loại năng lượng điện có mối quan hệ thế nào cùng với năng lượng điện trngơi nghỉ

Định nguyên lý Ohm là một trong định lý lẽ vật dụng lý về sự việc phụ thuộc vào độ mạnh chiếc điện của hiệu năng lượng điện vậy với điện trsinh sống. Nội dung của định biện pháp mang lại ...

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>