Làm Tròn Đến Hàng Trăm Trong Excel

Xin vui mừng nhập liên quan email mang lại tài khoản của chúng ta. Một mã xác minch này sẽ được gửi đến cho bạn. Một khi bạn đã nhận được mã xác minc, các bạn sẽ rất có thể lựa chọn một mật khẩu bắt đầu mang lại tài khoản của doanh nghiệp.
Đăng ký
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
officetab bottom
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>