Căn cứ biên bản họp xét …………………… ngày / /20 , Ban Thường vụ Công đoàn……………………………………..ý kiến đề nghị Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban làm chủ “Quỹ làng hội công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam” hỗ trợ………………………(bao gồm danh sách kèm theo). Tổng số chi phí ý kiến đề nghị ……………… với gửi về tài khoản (thương hiệu, số thông tin tài khoản, Ngân hàng…)

Ban Thường vụ Công đoàn……………… kiến nghị Thường trực Công đoàn Giáo dục đào tạo Việt Nam; Ban làm chủ “Quỹ buôn bản hội công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam” quyết định.

Bạn đang xem: Đơn xin hỗ trợ kinh phí công đoàn

Nơi nhận:

-Nhỏng trên;

-Lưu: VPCĐN

.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch

Ký và đóng góp dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc


*

TRÍCH BIÊN BẢN

Họp xét..........................................................................

1. Thành phần, thời gian:

- Thành phần: Ban Thường vụ .................. có ........bè bạn.

- Có khía cạnh ............ đ/c; Vắng mặt: ..............

- Chủ trì: Đ/c ........................., chức vụ

- Thư ký: Đ/c .........................., chức vụ

- Địa điểm: Phòng họp ...................

2. Nội dung:

Họp xét .................................................................................................................

Sau lúc chứng kiến tận mắt xét kiến nghị ..............., buổi họp tốt nhất trí đề nghị Thường trực Công đoàn Giáo dục đào tạo đất nước hình chữ S, Ban làm chủ “Quỹ làng hội Công đoàn Giáo dục đào tạo Việt Nam” .......................................................................hỗ trợ .......................................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 20 ./.

THƯ KÝ

..............................

CHỦ TRÌ BUỔI HỌP

CHỦ TỊCH

.....................................

Xem thêm: Đắc Kỷ Trụ Vương

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………….


*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự bởi vì - Hạnh phuc


*

DANH SÁCH ……………………. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số……/……….ngày / /trăng tròn của CĐ ……………..)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác làm việc

Lý bởi vì đề nghị

Mức ý kiến đề xuất hỗ trợ

Cộng

Người lập biểu …………., ngày tháng năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Lưu ý:

- Hỗ trợ trang vật dụng cần thiết đến CBNGNLĐ ở nhà công vụ thầy giáo nhân ngày khánh thành gồm 3 báo giá của 03 khu vực buôn bán hàng; giấy chứng thực của đơn vị được cung ứng các trang sản phẩm công nghệ cần thiết khi trao tặng