Đáp án đề thi môn tiếng Anh xuất sắc nghiệp THPT năm 2021 cho các sĩ tử 2k3 đã có được update ngay rồi phía trên. Hãy “check” tức thì câu trả lời CÁC MÃ ĐỀ cùng Step Up nhé!

1. Lịch thi trung học phổ thông môn Tiếng Anh 2021

Bài thi Ngoại ngữ trung học phổ thông QG 2021 kéo dãn 60 phút ít. Thí sinch xác nhận ban đầu làm bài bác từ bỏ 14h30, kéo dài tới 15h30 cùng ngày.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đáp án đề 412

1. D2.A3.B4.B5.C6.A7.B8.B9.A10.D
11.C12.C13.C14.A15.D16.D17.D18.C19.Btrăng tròn. C
21.D22.B23.A24.A25.C26.D27.B28.A29.C30.A
31.B32.D33.D34.A35.A36.B37.D38.B39.D40.B
41.B42.C43.C44.B45.C46.A47.C48.A49.A50.D

2.5 Đề bài xích và câu trả lời đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 422

Đáp án đề 422

1. D2.D3.A4.B5.A6.A7.B8.C9.B10.D
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.D18.A19.A20. D
21.A22.A23.D24.C25.B26.A27.A28.D29.C30.D
31.B32.D33.A34.A35.C36.B37.B38.C39.A40.C
41.B42.B43.B44.C45.A46.C47.B48.A49.C50.C

2.6 Đề bài xích cùng giải đáp đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 411

Đáp án đề 411

1. B2.A3.D4.D5.B6.A7.C8.A9.B10.D
11.C12.A13.C14.D15.C16.B17.C18.C19.Dđôi mươi. C
21.C22.C23.B24.D25.B26.D27.B28.C29.D30.B
31.D32.B33.A34.B35.A36.B37.A38.B39.A40.C
41.D42.B43.A44.A45.A46.C47.C48.A49.C50.D

2.7 Đề bài bác với câu trả lời đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 419

Đáp án đề 419

1. D2.C3.D4.A5.B6.C7.C8.D9.C10.D
11.A12.D13.B14.D15.A16.B17.A18.B19.Dđôi mươi. C
21.B22.C23.C24.D25.C26.A27.D28.C29.A30.C
31.D32.A33.A34.B35.B36.B37.A38.A39.B40.A
41.A42.B43.A44.D45.D46.B47.A48.C49.C50.B

2.8 Đề bài bác và lời giải đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 420

Đáp án đề 420

1. A2.C3.D4.C5.B6.C7.C8.A9.D10.D
11.C12.B13.B14.D15.D16.A17.C18.C19.Ađôi mươi. C
21.A22.D23.D24.D25.A26.B27.C28.B29.C30.D
31.D32.C33.B34.B35.C36.B37.B38.D39.A40.D
41.C42.B43.D44.D45.A46.B47.A48.C49.A50.B

2.9 Đề bài xích và lời giải đề thi môn Anh giỏi nghiệp THPT 2021 mã đề 423

Đáp án đề 423

1. A2.B3.D4.C5.B6.D7.D8.A9.B10.B
11.A12.B13.A14.C15.B16.D17.D18.C19.B20. D
21.B22.D23.A24.D25.C26.C27.D28.C29.A30.C
31.C32.A33.B34.A35.A36.A37.A38.D39.D40.B
41.A42.D43.D44.B45.C46.B47.C48.A49.D50.C

2.10 Đề bài bác và câu trả lời đề thi môn Anh giỏi nghiệp THPT 2021 mã đề 424

Đáp án đề 424

1. D2.A3.B4.D5.B6.A7.C8.B9.D10.B
11.D12.B13.A14.C15.B16.A17.D18.A19.Bđôi mươi. A
21.D22.C23.C24.A25.A26.B27.A28.C29.A30.A
31.B32.A33.A34.B35.D36.B37.D38.C39.C40.D
41.C42.C43.D44.C45.D46.D47.D48.B49.C50.B

2.11 Đề bài xích với đáp án đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 401

Đáp án đề 401

1. A2.C3.A4.A5.B6.B7.A8.A9.D10.B
11.B12.A13.A14.C15.D16.C17.B18.D19.B20. C
21.C22.D23.A24.C25.A26.D27.D28.D29.C30.A
31.C32.B33.C34.D35.A36.A37.B38.B39.B40.D
41.B42.D43.B44.B45.D46.D47.B48.D49.C50.A

2.12 Đề bài xích cùng đáp án đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp THPT 2021 mã đề 402

Đáp án đề 402

1. A2.C3.D4.B5.D6.D7.C8.A9.C10.C
11.A12.B13.A14.D15.B16.D17.D18.D19.Ađôi mươi. B
21.A22.B23.A24.B25.B26.D27.A28.B29.D30.A
31.D32.D33.D34.A35.A36.A37.B38.A39.B40.D
41.A42.B43.B44.D45.C46.B47.B48.A49.A50.D

2.13 Đề bài và giải đáp đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp THPT 2021 mã đề 403

Đáp án đề 403

1. B2.C3.B4.B5.A6.D7.D8.A9.B10.D
11.A12.D13.C14.D15.B16.B17.C18.C19.Bđôi mươi. D
21.A22.A23.A24.B25.C26.B27.A28.D29.A30.B
31.C32.D33.B34.A35.C36.C37.D38.C39.D40.D
41.C42.D43.C44.B45.B46.D47.A48.C49.D50.D

2.14 Đề bài bác và giải đáp đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 404

Đáp án đề 404

1. D2.A3.B4.C5.D6.C7.B8.B9.C10.D
11.B12.C13.C14.B15.D16.D17.A18.B19.Cđôi mươi. B
21.B22.A23.C24.C25.B26.A27.C28.A29.C30.B
31.A32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.A39.A40.C
41.A42.C43.A44.C45.C46.A47.B48.B49.A50.A

2.15 Đề bài cùng lời giải đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 405

Đáp án đề 405

1. D2.C3.B4.C5.B6.B7.C8.D9.B10.C
11.D12.C13.A14.D15.C16.A17.C18.D19.Btrăng tròn. B
21.D22.D23.C24.A25.C26.C27.C28.A29.B30.B
31.D32.A33.C34.D35.A36.D37.A38.D39.B40.B
41.A42.B43.A44.A45.B46.D47.B48.A49.A50.D

2.16 Đề bài bác cùng câu trả lời đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 406

Đáp án đề 406

1. A2.A3.C4.D5.B6.D7.B8.B9.C10.B
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.B18.B19.Btrăng tròn. A
21.A22.B23.C24.D25.D26.D27.C28.A29.A30.A
31.D32.B33.B34.A35.A36.A37.C38.C39.D40.A
41.D42.C43.D44.C45.D46.C47.B48.A49.C50.C

2.17 Đề bài và đáp án đề thi môn Anh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 408

Đáp án đề 408

1. B2.C3.D4.D5.A6.A7.D8.B9.A10.A
11.B12.B13.B14.D15.D16.B17.B18.A19.Cđôi mươi. A
21.B22.C23.B24.C25.C26.C27.D28.A29.B30.D
31.C32.A33.C34.A35.D36.D37.A38.A39.D40.A
41.C42.C43.C44.D45.C46.C47.D48.B49.C50.B

2.18 Đề bài bác cùng lời giải đề thi môn Anh giỏi nghiệp THPT 2021 mã đề 413

Đáp án đề 413

1. D2.B3.A4.D5.A6.D7.B8.D9.D10.B
11.B12.A13.B14.D15.D16.A17.D18.C19.Atrăng tròn. A
21.C22.D23.D24.A25.D26.A27.A28.C29.C30.C
31.D32.C33.D34.C35.C36.C37.A38.C39.C40.A
41.A42.A43.C44.C45.A46.A47.D48.C49.A50.C

 

2.19 Đề bài và giải đáp đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 414

Đáp án đề 414

1. B2.D3.A4.C5.B6.C7.A8.B9.B10.B
11.D12.C13.C14.C15.B16.D17.B18.A19.B20. C
21.D22.A23.C24.D25.C26.D27.B28.C29.D30.C
31.D32.D33.B34.B35.C36.B37.C38.C39.D40.D
41.C42.D43.B44.B45.D46.D47.D48.A49.C50.B

 

2.trăng tròn Đề bài và lời giải đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 415

Đáp án đề 415

1. A2.D3.D4.B5.B6.A7.A8.A9.B10.C
11.A12.B13.B14.D15.D16.A17.C18.A19.B20. D
21.C22.C23.D24.B25.B26.D27.D28.D29.B30.C
31.D32.A33.A34.A35.C36.D37.D38.A39.C40.B
41.C42.A43.C44.A45.D46.C47.D48.A49.C50.D

 

2.21 Đề bài xích với lời giải đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 416

Đáp án đề 416

1. D2.B3.D4.D5.A6.C7.D8.A9.D10.C
11.C12.C13.B14.A15.D16.C17.A18.C19.A20. B
21.D22.D23.B24.D25.C26.C27.B28.B29.B30.D
31.D32.D33.C34.C35.B36.B37.B38.C39.C40.B
41.D42.D43.B44.D45.B46.C47.B48.D49.C50.C

 

2.22 Đề bài bác với giải đáp đề thi môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 mã đề 417

Đáp án đề 417

1. C2.C3.C4.B5.B6.C7.B8.A9.C10.D
11.A12.C13.D14.A15.A16.C17.C18.B19.Dđôi mươi. D
21.D22.A23.B24.C25.C26.D27.A28.D29.D30.C
31.D32.D33.A34.A35.D36.D37.A38.D39.A40.D
41.A42.C43.A44.C45.C46.A47.C48.D49.A50. C

2.23 Đề bài với đáp án đề thi môn Anh giỏi nghiệp THPT 2021 mã đề 418

Đáp án đề 418

1. B2.C3.A4.D5.C6.B7.B8.C9.C10.A
11.D12.B13.A14.B15.B16.B17.D18.B19.Dđôi mươi. C
21.A22.B23.C24.C25.D26.C27.A28.D29.A30.C
31.C32.D33.D34.A35.D36.C37.A38.A39.A40.D
41.A42.A43.D44.C45.A46.A47.A48.B49.B50.C

2.24 Đề bài với lời giải đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 421

Đáp án đề 421

1. D2.C3.B4.C5.D6.C7.C8.C9.B10.A
11.A12.D13.D14.B15.A16.B17.C18.B19.B20.


Bạn đang xem: Đáp án đề thi môn anh tốt nghiệp thpt 2021 tất cả mã đề


Xem thêm: Khắc Cốt Ghi Tâm Cách Chụp Hình Đẹp Cho Nữ Chất & Ảo Lung Linh

B
21.A22.A23.B24.B25.A26.C27.B28.A29.A30.D
31.C32.C33.A34.A35.A36.B37.B38.A39.C40.C
41.C42.A43.C44.A45.B46.B47.A48.C49.A50.B

Trên đây là đáp đề thi môn Anh xuất sắc nghiệp THPT 2021 của các mã đề. Hy vọng các bạn vẫn dứt tốt bài xích thi của mình nhé! 

Đáp án chỉ mang tính chất tmê mệt khảo!