Có Bao Nhiêu Số Tự Nhiên Có Ba Chữ Số?

Câu hỏi: Hãy cho biết bao gồm tất cả từng nào số bao gồm 3 chữ số khác biệt mà các chữ số đều chẵn

Lời giải :

Các chữ số đều chẵn gồm tất cả : 0, 2, 4, 6, 8

Số có 3 chữ số đều chẵn :

- Có 4 lựa chọn hàng trăm ( loại chữ số 0).

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số?

-Có 4 lựa chọn sản phẩm chục (loại chữ số sản phẩm nghìn).

-Có 3 lựa chọn mặt hàng đơn vị (loại 2 chữ số hàng trăm cùng sản phẩm chục).

Số bao gồm 3 chữ số đều chẵn là : 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Tổng sản phẩm trăm là : (2 + 4 + 6 + 8) x (48 : 4) x 1000 = 24000.

Hàng chục (mỗi số sản phẩm chục có 3 lựa chọn sản phẩm trăm và 3 lựa chọn sản phẩm đơn vị).

(2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 x 10 = 1800

Hàng đơn vị (tương tự sản phẩm chục) : (2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 = 180

Tổng tất cả : 24000 + 1800 + +180 = 25978

Một số dạng toán thù về số tự nhiên lớp 6

1. Dạng toán thù vận dụng công thức tính tổng các số hạng của hàng số giải pháp đều

Đối với dạng này ở bậc học cao hơn như THPT các em sẽ có công thức tính theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân, còn với lớp 6 các em dựa vào cơ sở lý thuyết sau:

- Để đếm được số hạng cảu 1 hàng số nhưng 2 số hạng liên tiếp biện pháp đều nhau 1 số đơn vị ta dùng công thức:

Số số hạng = <(số cuối – số đầu):(khoảng cách)> 1

-Để tính Tổng những số hạng của một hàng cơ mà 2 số hạng liên tiếp giải pháp đều nhau 1 số đơn vị ta cần sử dụng công thức:

Tổng = <(số đầu số cuối).(số số hạng)>:2

* Ví dụ 1: Tính tổng: S = 1+3+5 +7 +… +39

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là: (39-1):2+1 = 19+1 = đôi mươi. S = :2 = 10.40 = 400.

* Ví dụ 2: Tính tổng: S = 2+5+8+…+59

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là:(59-2):3+1 = 19+1 = trăng tròn. S = <đôi mươi.(59+2)>:2 = 10.61 = 610.

2. Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện đến trước


Phương pháp giải Liệt kê tất cả các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời những điều kiện đã đến.

Ví dụ 4. (Bài 7 trang 8 SGK)

Viết các tập hợp sau bằng biện pháp liệt kê những phần tử :

a) A = {x ∈ N/ 12 3. Viết một tập hợp bằng cách liệt kê những phần tử theo tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp ấy

Phương pháp giải

Căn cứ vào tính chất đặc trưng mang lại trước, ta liệt kê tất cả những phần tử thỏa kinh niên chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên bao gồm chữ số tận cùng là 1 trong ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp c những số chẵn nhỏ hơn 10.

b) Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 31.

Giải

a) Các phần tử của tập hợp c là những số chẵn nhỏ hơn 10. Do đó, tập hợp C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) Các phần tử của tập hợp L là các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

Vậy tập hợp L là : L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) Trong tập hợp A số nhỏ nhất là 18 đề nghị nhị số chẵn liên tiếp của nó lần lượt là : 18 2 = đôi mươi, 20 2 = 22.

Ta gồm : A = {18 ; đôi mươi ; 22).

d) Trong tập hợp B, số lớn nhất là 31 buộc phải bố số lẻ liên tiếp của nó lần lượt là 31 – 2 = 29, 29 – 2 = 27, 27 – 2 = 25.

Ta gồm : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Xem thêm: ️ Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Năm 2021 Tại Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Năm 2021

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

*

Viết tập hợp A bốn nước bao gồm diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước có diện tích nhỏ nhất.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>