Bảng cân đối kế toán thù là 1 trong số những báo cáo tài chủ yếu đặc biệt của bạn, cho thấy thêm tình trạng tài chủ yếu của doanh nghiệp tại một thời điểm vào đầu kỳ hoặc thời điểm cuối kỳ.

Bạn đang xem: Cách lập bảng cân đối kế toán trên excel

Bài viết dưới đây, lực lượng giảng viên tại lớp học tập kế toán thù thực tiễn tại Kế tân oán Lê ánh vẫn hướng dẫn cụ thể các bạn cách lập bảng phẳng phiu kế toán theo thông bốn 200.

1. Căn cứ lập bảng cân đối kế toán

- Số liệu bên trên sổ kế tân oán tổng thích hợp.

- Số liệu tren sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng vừa lòng cụ thể.

- Số liệu thời điểm cuối năm trên Bảng cân đối kế toán thù năm trước (nhằm trình bày cột đầu năm).

*

2. Cách lập bảng bằng vận kế toán

- Cột "Số đầu năm": Lấy số liệu cột "Số cuối kỳ" của bảng CĐKT ngày 31/12 năm ngoái.

- Cột “Số cuối kỳ”: Lấy “Số dư cuối kỳ” của những tài khoản liên quan ở bảng phẳng phiu tạo ra năm nay.

Chú ý: Tổng Tài sản = Tổng Nguồn vốn

A. Tài sản

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư cuối kỳ tài khoản

 

Dư Nợ

Dư Có

 

A. Tài sản nthêm hạn

100

 

 

 

 

I. Tiền với các khoản tương đương tiền

110

110=111+112

 

 

 

1. Tiền

111

 

111,112, 113

 

 

2. Các khoản tương tự tiền

112

 

1281,1288

(các khoản đầu tư chi tiêu bên dưới 3 tháng)

 

 

II. Đầu bốn tài bao gồm nđính thêm hạn

120

120=121+122+123

 

 

 

1. Chứng khoán thù kinh doanh

121

 

121

 

 

2. Dự phòng giảm giá bệnh khân oán gớm doanh

122

 

 

2291

 

3. Đầu tư đến ngày sở hữu đáo hạn

123

 

1281,1282,1288 (những khoản bao gồm kỳ hạn dưới 12 mon cùng chưa phải tương tự tiền)

 

 

III. Các khoản đề nghị thu nđính hạn

130

130=131+132+133+

134+135+136+137

 

 

 

1. Phải thu ngắn hạn của KH

131

 

131 (kỳ hạn thu chi phí bên dưới 12 tháng)

 

 

2. Trả trước cho tất cả những người bán

132

 

331 (số đang trả trước dưới 12 tháng

 

 

3. Phải thu nội cỗ ngắn thêm hạn

133

 

1362,1363,1368 (kỳ hạn thu chi phí dưới 12 tháng)

 

 

4. Phải thu theo quy trình tiến độ kế hoạch HĐXD

134

 

337

 

 

5. Phải thu về cho vay vốn ngắn thêm hạn

135

 

1283

 

 

6. Các khoản yêu cầu thu khác

136

 

1385, 1388, 334, 338, 141, 244, 1381

 

 

7. Dự chống đề nghị thu ngắn hạn cực nhọc đòi

137

 

 

2293 (ghi âm)

 

IV. Hàng tồn kho

140

140=141+142

 

 

 

1. Hàng tồn kho

141

 

151,152,153…

 

 

2. Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tòn kho

142

 

 

2294 (ghi âm)

 

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

150=151+152+

153+154+155

 

 

 

1. giá cả trả trước nlắp hạn

151

 

2421

 

 

2. Thuế quý giá tăng thêm được khấu trừ

152

 

133

 

 

3. Thuế cùng các khoản phải thu trong phòng nước

153

 

333

 

 

4. đổi chác giao thương lại trái khoán Chính phủ

154

 

171

 

 

5. Tài sản ngắn hạn khác

155

 

2288

 

 

B. Tài sản nhiều năm hạn

200

 

 

 

 

I. Các khoản phải thu lâu năm hạn

210

210=211+212+

213+214+215

+216+219

 

 

 

1. Phải thu lâu năm khác

211

 

131

 

 

2. Trả trước cho những người buôn bán dài hạn

212

 

331

 

 

3. Vốn marketing làm việc đơn vị chức năng trực thuộc

213

 

1361

 

 

4. Phải thu nội cỗ dài hạn

214

 

1362,1363,1368

 

 

5. Phải bỏ túi giải ngân cho vay nđính thêm hạn

215

 

1283

 

 

6. Phải thu lâu năm khác

216

 

1385,1388,334, 338,141,244,

1381

 

 

7. Dự phòng yêu cầu thu thời gian ngắn cạnh tranh đòi

219

 

 

2293 (ghi âm)

 

II. Tài sản rứa định

220

 

 

 

 

1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

221

221=222+223

 

 

 

- Nguyên giá

222

 

211

 

 

- Giá trị hao mòn

223

 

 

2141 (ghi âm)

 

2. Tài sản cố định thuê tài chính

224

224=225+226

 

 

 

- Ngulặng giá

225

 

212

 

 

- Giá trị hao mòn

226

 

 

2142

 

3. Tài sản cố định vô hình

227

227=228+229

 

 

 

- Nguyên ổn giá

228

 

213

 

 

- Giá trị hao mòn

229

 

 

2143

 

III. Bất cồn sản đầu tư

230

230=231+232

 

 

 

- Ngulặng giá

231

 

217

 

 

- Giá trị hao mòn

232

 

 

2147

 

IV. Tài sản dnghỉ ngơi dang nhiều năm hạn

240

240=241+242

 

 

 

1. Ngân sách chi tiêu tiếp tế, marketing dơ dáy dang lâu năm hạn

241

 

154

2294

 

2. giá thành kiến thiết cơ bản dsinh hoạt dang

242

 

241

 

 

V. Đầu bốn tài thiết yếu lâu năm hạn

250

250=251+252+

253+254+255

 

 

 

1. Đầu bốn vào cửa hàng con

251

 

221

 

 

2. Đầu từ bỏ vào cửa hàng liên doanh, liên kết

252

 

222

 

 

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

253

 

2281

 

 

4. Dự phòng đầu tư chi tiêu tài thiết yếu dài hạn

254

 

 

2292

 

5. Đầu tư nắm giữ mang lại ngày đáo hạn

255

 

1281,1282,1288 (Kỳ hạn sót lại trên 12 mon, không nằm trong phải tiếp thu cho vay nhiều năm hạn)

 

 

VI. Tài sản lâu dài khác

260

260=261+262+

263+268

 

 

 

1. Chi tiêu trả trước dài hạn

261

 

2422

 

 

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

262

 

243

 

 

3. Thiết bị, thứ bốn, phú tùng sửa chữa thay thế dài hạn

263

 

1534

2294

 

4. Tài sản lâu dài khác

268

 

2288

 

 

TỔNG TÀI SẢN

270

270=100+2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

B. Nguồn vốn

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư vào cuối kỳ tài khoản

Dư Nợ

Dư Có

   

 

 

I. Nợ ngắn thêm hạn

310

 

 

 

1. Phải trả fan cung cấp ngắn thêm hạn

311

 

 

331 (kỳ hạn bên dưới 12 tháng)

2. Người sở hữu đưa trước ngắn hạn

312

 

 

131

3. Thuế với những khoản buộc phải nộp nhà nước

313

 

 

333

4. Phải trả người lao động

314

 

 

334

5. Chi tiêu cần trả ngắn thêm hạn

315

 

 

335 (chi phí bắt buộc trả dưới 12 tháng)

6. Phải trả nội bộ ngắn thêm hạn

316

 

 

3362,3363,3368

7. Phải trả theo quy trình planer thích hợp đồng xây dựng

317

 

 

337

8. Doanh thu không thực hiện nthêm hạn

318

 

 

3387 (phần doanh nghiệp lớn cần triển khai trong khoảng 12 tháng)

9. Phải trả thời gian ngắn khác

319

 

 

338,138,344

10. Vay với nợ thuê tài thiết yếu nđính thêm hạn

320

 

 

341,34311 (phần mang lại hạn tkhô cứng toán vào 12 tháng)

11. Dự chống cần trả nđính thêm hạn

321

 

 

352

12. Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi

322

 

 

353

13. Quỹ bất biến giá

323

 

 

357

14. đổi chác giao thương lại trái khoán thiết yếu phủ

324

 

 

171

II. Nợ lâu năm hạn

330

 

 

 

1. Phải trả fan chào bán lâu năm hạn

331

 

 

331 (kỳ hạn trên 12 tháng)

2. Người download đưa trước dài hạn

332

 

 

131 (bên trên 12 tháng)

3. giá thành cần trả nhiều năm hạn

333

 

 

335

4. Phải trả nội bộ về vốn gớm doanh

334

 

 

3361

5. Phải trả nội bộ nhiều năm hạn

335

 

 

3362, 3363, 3368

6. Doanh thu không thực hiện nhiều năm hạn

336

 

 

3387 (nghĩa vụ công ty yêu cầu thực hiện bên trên 12 tháng)

7. Phải trả lâu năm khác

337

 

 

338,344 (cụ thể những khoản kỳ hạn trên 12 tháng)

8. Vay với nợ thuê tài bao gồm lâu năm hạn

338

 

34312 (âm)

341 (kỳ hạn bên trên 12 tháng) ,34311, 34313

9. Trái phiếu chuyển đổi

339

 

 

3432

10. Cổ phiếu ưu đãi

340

 

 

41112

11. Thuế thu nhập hoãn lại đề xuất trả

 

 

 

347

12. Dự phòng đề xuất trả dài hạn

342

 

 

352

13. Quỹ phát triển công nghệ và công nghệ

343

 

 

356

E. Vốn công ty sở hữu

400

 

 

 

I. Vốn chủ ssinh hoạt hữu

410

 

 

 

1. Vốn góp của chủ slàm việc hữu

411

 

 

4111

Đối cùng với công ty CP, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b

- Cổ phiếu thêm bao gồm quyền biểu quyết

411a

 

 

41111

- Cổ phiếu ưu đãi

411b

 

 

41112

2. Thặng dữ vốn góp cổ phần

412

 

4112 (ghi âm nếu TK 4112 dư nợ)

4112

3. Quyền lựa chọn biến đổi trái phiếu

413

 

 

4113

4. Vống khác của công ty sngơi nghỉ hữu

414

 

 

4118

5. Cổ phiếu quỹ

415

 

419 (ghi âm)

 

6. Chênh lệch Đánh Giá lại download sản

416

 

412 (thu thanh nếu như TK 412 dư nợ)

412

7. Chênh lệch tủ giá bán ăn năn đoái

417

 

413 (ghi âm ví như TK 413 dư nợ)

413

8. Quỹ đầu tư vạc triển

418

 

 

414

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

419

 

 

417

10. Quỹ không giống nằm trong vốn chủ snghỉ ngơi hữu

420

 

 

418

11. Lợi nhuận sau thuế không phân phối

421

421=421a+421b

 

 

- Lợi nhuận chưa phân păn năn kỳ này

421a

 

4212 (thu thanh trường hợp TK 413 dư nợ)

4212

- Lợi nhuận không phân păn năn kỳ trước

421b

 

4211 (ghi âm trường hợp TK 413 dư nợ)

4211

12.

Xem thêm: Hướng Dẫn Bạn Đọc Cài Đặt Microphone Win 7 Chỉ Trong Một Nốt Nhạc

Nguồn vốn đầu tư chi tiêu gây ra cơ bản

422

 

 

441

13. Nguồn ngân sách đầu tư và quỹ khác

430

 

 

 

- Nguồn gớm phí

431

 

161

461

Trường thích hợp số dư Nợ TK 161 lớn hơn số dư Có TK 461 thì tiêu chuẩn này được ghi bằng số âm ()

- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD

432

 

 

466

TỔNG NGUỒN VỐN

440

440=300+400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên huấn luyện và đào tạo các khóa đào tạo kế toán thù thực hành với làm hình thức dịch vụ kế toán thù thuế trọn gói rất tốt thị trường

 (Được huấn luyện và giảng dạy cùng triển khai vị 100% những kế toán thù trưởng trường đoản cú 13 năm mang đến 20 năm tởm nghiệm)