Tính trường đoản cú chỉ tính phương pháp vào tiếng Anh cực kỳ nhiều mẫu mã, cùng vì không tồn tại một cá nhân như thế nào có tính cách như là trọn vẹn cùng với những người dân sinh sống trong xã hội. Tính cách là yếu tố đặc biệt quan trọng của nhỏ bạn, để hiểu được tính phương pháp của một fan, người ta thường xuyên Review qua hành vi, khẩu ca cùng suy nghĩ của tín đồ kia rồi sau cùng tóm lại về thực chất của người kia. Vậy bạn đã biết vào giờ đồng hồ Anh, phần lớn tính tự chỉ tính cách bao gồm từ bỏ nào chưa? Hãy xem thêm ngay lập tức bài viết dưới đây của Wow English nhé!


*

Tính trường đoản cú chỉ tính bí quyết tích cực

Tính từ

Phiên âm

Dịch nghĩa

Brave

/breɪv/

Anh hùng

Careful

/ˈkeə.fəl/

Cẩn thận

Cheerful

/ˈtʃɪə.fəl/

Vui vẻ

Easy going

/ˌiː.ziˈɡəʊ.ɪŋ/

Dễ gần

Exciting

/ɪkˈsaɪ.tɪŋ/

Thụ vị

Friendly

/ˈfrend.li/

Thân thiện

Funny

/ˈfʌn.i/

Vui vẻ

Generous

/ˈdʒen.ər.əs/

Hào phóng

Hardworking

/ˈhɑrdˈwɜr·kɪŋ/

Chăm chỉ

Kind

/kaɪnd/

Tốt bụng

Out going

/ˌaʊtˈɡəʊ.ɪŋ/

Cởi mở

Polite

/pəˈlaɪt/

Lịch sự

Quiet

/ˈkwaɪ.ət/

Ít nói

Smart = intelligent

/smɑːt/ = /ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/

Thông minh

Sociable

/ˈsəʊ.ʃə.bəl/

Hòa đồng

Soft

/sɒft/

Dịu dàng

Talented

/ˈtæl.ən.tɪd/

Tài năng

Ambitious

/æmˈbɪʃ.əs/

Có những tsi vọng

Cautious

/ˈkɔː.ʃəs/

Thận trọng

Competitive

/kəmˈpet.ɪ.tɪv/

Cạnh tnhóc, đua tranh

Confident

/ˈkɒn.fɪ.dənt/

Tự tin

Serious

/ˈsɪə.ri.əs/

Nghiêm túc

Creative

/kriˈeɪ.tɪv/

Sáng tạo

Dependable

/dɪˈpen.də.bəl/

Đáng tin cậy

Enthusiastic

/ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/

Hăng hái, nhiệt độ tình

Extroverted

/ˈek.strə.vɜːtɪd/

hướng ngoại

Introverted

/ˈɪn.trə.vɜː.tɪd/

Hướng nội

Imaginative

/ɪˈmædʒ.ɪ.nə.tɪv/

Giàu trí tưởng tượng

Observant

/əbˈzɜː.vənt/

Tinc ý

Optimistic

/ˌɒp.tɪˈmɪs.tɪk/

Lạc quan

Rational

/ˈræʃ.ən.əl/

Có chừng mực, bao gồm lý trí

Sincere

/sɪnˈsɪər/

Thành thật

Understanding

/ˌʌn.dəˈstæn.dɪŋ/

Hiểu biết

Wise

/waɪz/

Thông thái uyên bác

Clever

/ˈklev.ər/

Khéo léo

Tactful

/ˈtækt.fəl/

Lịch thiệp

Faithful

/ˈfeɪθ.fəl/

Chung thủy

Gentle

/ˈdʒen.təl/

Nhẹ nhàng

Humorous

/ˈhjuː.mə.rəs/

hài hước

Honest

/ˈɒn.ɪst/

trung thực

Loyal

/ˈlɔɪ.əl/

Trung thành

Patient

/ˈpeɪ.ʃənt/

Kiên nhẫn

Open-minded

/ˌəʊ.pənˈmaɪn.dɪd/

Khoáng đạt

Talkative

/ˈtɔː.kə.tɪv/

Hoạt ngôn

Tính trường đoản cú chỉ tính phương pháp tiêu cực

Tính từ

Phiên âm

Dịch nghĩa

Bad-tempered

/ˌbædˈtemp.əd/

Nóng tính

Boring

/ˈbɔː.rɪŋ/

Buồn chán

Careless

/ˈkeə.ləs/

Bất cẩn, cẩu thả

Crazy

/ˈkreɪ.zi/

Điên khùng

Impolite

/ˌɪm.pəlˈaɪt/

Bất định kỳ sự

Lazy

/ˈleɪ.zi/

Lười biếng

Mean

/miːn/

Keo kiệt

Shy

/ʃaɪ/

Nhút ít nhát

Stupid

/ˈstjuː.pɪd/

Ngu ngốc

Aggressive

/əˈɡres.ɪv/

Hung hăng, xông xáo

Pessimistic

/ˌpes.ɪˈmɪs.tɪk/

Bi quan

Reckless

/ˈrek.ləs/

Hấp Tấp

Strict

/strɪkt/

Nghiêm khắc

Stubborn

/ˈstʌb.ən/

Bướng bỉnh (as stubborn as a mule)

Selfish

/ˈsel.fɪʃ/

Ích kỷ

Hot-temper

/hɒt ˈtem.pər/

Nóng tính

Cold

/kəʊld/

Lạnh lùng

Mad

/mæd/

Điên, khùng

Aggressive

/əˈɡres.ɪv/

Xấu bụng

Unkind

/ʌnˈkaɪnd/

Xấu bụng, ko tốt

Unpleasant

/ʌnˈplez.ənt/

Khó chịu

Cruel

/ˈkruː.əl/

Độc ác

Gruff

/ɡrʌf/

Thô lỗ cục cằn

Insolent

/ˈɪn.səl.ənt/

Láo xược

Haughty

/ˈhɔː.ti/

Kiêu căng

Boast

/bəʊst/

Khoe khoang

Nếu gặp ngẫu nhiên khó khăn gì trong quá trình học tập cùng sử dụng tiếng Anh thì chớ e dè nhưng mà điền vào khung sau đây sẽ được hỗ trợ tư vấn miễn mức giá nhé!

HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ cần điền tương đối đầy đủ báo cáo dưới, support viên của tuyonline.vn sẽ call điện với tư vấn trọn vẹn miễn giá thành cho bạn và!