BÀI TẬP.. HỆ ĐIỀU HÀNH ( CÁC GIẢI THUẬT LẬP LỊCH, CẤP PHÁT BỘ NHỚ, GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ,...

Quý khách hàng sẽ xem: Những bài tập nguyên tắc hệ điều hành gồm lời giải

CÓ LỜI GIẢI) 21 1,125 2 ./ Xét tập đúng theo các quá trình sau:Tiến trìnhThời điểm vào RLThời gian CPUĐộ ưu tiênP10103P2111P32.523P4314P54.552Hãy cho thấy kết quả điều păn năn theo những chiến lược •FCFS•SJF•Round Robin với q = 2•Độ ưu tiên độc quyền•Độ ưu tiên ko độc quyền•tính thời gian chờ cho từng quy trình và thời gian ngóng vừa phải trong số kế hoạch bên trên.Giảia./ FCFSP1P2P3P4P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 11 – 2.5 = 8.5P4: 13 – 3 = 10P5: 14 – 4.5 = 9.5b./ SJFP1P2P4P3P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 12 – 2.5 = 9.5P4: 11 – 3 = 8P5: 14 – 4.5 = 9.5c./ Round Robin P1P2P1P3P4P5P1P5P1P5P1Thời gian chờ:P1: 1 + 5 + 2 + 1 = 9P2: 2 – 1 = 1 P3: 5 – 2.5 = 2.5P4: 7 – 3 = 4P5: 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5d./ Độ ưu tiên độc quyền BÀI TẬP CHƯƠNG II QUẢN LÍ TIẾN TRÌNH 1./ Xét tập hợp những các bước sau: Tiến trình Thời điểm vào RL Thời gian CPU Độ ưu tiên P 1 0 10 3 Phường 2 1 1 1 Phường 3 2.5 2 3 Phường. 4 3 1 4 Phường. 5 4.5 5 2 Hãy cho thấy thêm hiệu quả điều păn năn theo những kế hoạch • FCFS • SJF • Round Robin với q = 2 • Độ ưu tiên độc quyền • Độ ưu tiên ko độc quyền • tính thời gian chờ cho từng quá trình và thời gian đợi vừa phải trong những chiến lược bên trên. Giải a./ FCFS P 1 P 2 Phường. 3 P 4 Phường 5 Thời gian chờ: P. 1 : 0 P. 2 : 10 – 1 = 9 Phường 3 : 11 – 2.5 = 8.5 P. 4 : 13 – 3 = 10 P.. 5 : 14 – 4.5 = 9.5 b./ SJF Phường 1 Phường 2 Phường. 4 Phường. 3 P. 5 Thời gian chờ: Phường 1 : 0 Phường. 2 : 10 – 1 = 9 P 3 : 12 – 2.5 = 9.5 P. 4 : 11 – 3 = 8 Phường 5 : 14 – 4.5 = 9.5 ⇒ Thời gian chờ mức độ vừa phải = 37 7.45 5 = ⇒ Thời gian ngóng trung bình = 36 7.2 5 = 0 10 11 12 14 19 Phường 1 Phường 2 P 3 Phường. 4 P.. 5 0 10 11 13 14 19 Phường 1 P 2 P 3 P 4 Phường 5 c./ Round Robin Phường 1 P 2 P.. 1 P 3 Phường 4 Phường 5 Phường 1 Phường. 5 Phường 1 P.. 5 P 1 Thời gian chờ: Phường. 1 : 1 + 5 + 2 + 1 = 9 Phường 2 : 2 – 1 = 1 P 3 : 5 – 2.5 = 2.5 P 4 : 7 – 3 = 4 Phường 5 : 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5 d./ Độ ưu tiên độc quyền P 1 Phường. 2 P 5 Phường 3 P.. 4 Thời gian chờ: Phường. 1 : 0 P. 2 : 10 – 9 = 1 P.. 3 : 16 – 2.5 = 13.5 Phường 4 : 18 – 3 = 5 Phường 5 : 11 – 4.5 = 6.5 e./ Độ ưu tiên ko độc quyền Phường 1 P. 2 P 1 P 5 P 3 P 1 Phường. 4 Thời gian chờ: P 1 : 1 + 7 = 8 Phường 2 : 0 P 3 : 9.5 – 2.5 = 7 P. 4 : 18 – 3 = 15 P 5 : 0 2./ Cho những quá trình sau: Tiến trình Thời điểm vào RL Thời gian CPU P. 1 0 8 P.. 2 0.4 4 P 3 1 1 Hãy cho thấy thêm những kết quả điều păn năn kế hoạch FCFS và SJF với thời hạn đợi của từng chiến lược 19 P.. 1 P.. 2 P.. 3 P. 4 Phường 5 2 12 0 10 14 3 5 7 8 16 17 ⇒ Thời gian đợi vừa đủ = 25 5 5 = 0 10 11 16 18 19 Phường. 1 Phường 2 P. 3 Phường 4 P 5 ⇒ Thời gian ngóng mức độ vừa phải 44 8.8 5 = = ⇒ Thời gian hóng vừa đủ 25 5 5 = = 0 9.5 11.5 18 19 Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 1 2 4.5 Giải a./ FCFS Phường 1 Phường. 2 P. 3 Thời gian hóng P 1 : 0 Phường. 2 : 8 – 0.4 = 7.6 P 3 : 12 – 1 = 11 b./ SJF Phường 1 P 3 P. 2 Phường 1 : 0 P 2 : 9 – 0.4 = 8.6 Phường 3 : 8 – 1 = 7 3./ Điều păn năn những các bước sau theo chiến lược điều phối độ ưu tiên độc quyền. Tiến trình Chiều dài CPU burst Thời điểm vào RL Độ ưu tiên P 1 2 0 2 Phường. 2 5 1 3 Phường. 3 3 2 1 P 4 4 3 0 Tính thời gian canh cho từng quy trình với thời gian chờ vừa đủ. Giải P 1 P 3 Phường 4 P 2 Thời gian chờ: Phường. 1 : 0 P 2 : 9 – 1 = 8 Phường 3 : 0 P 4 : 5 – 3 = 2 Chú ý: - FCFS vào trước thực hiện trước. - SJF các bước như thế nào tất cả chiều lâu năm CPU burst nđính thì triển khai trước. P 1 P.. 2 P 3 8 13 0 12 ⇒ Thời gian ngóng mức độ vừa phải 18.6 6.2 3 = = P 1 P 2 Phường. 3 8 13 0 9 ⇒ Thời gian ngóng vừa đủ 15.6 5.2 3 = = P.. 1 Phường 2 P 3 2 140 5 P 4 9 ⇒ Thời gian chờ mức độ vừa phải 10 2.5 4 = = - RR từng quá trình chỉ được triển khai vào một thời hạn q nhất định, những quy trình thứu tự triển khai chuyển phiên vòng. - Điều păn năn theo độ ưu tiên độc quyền: bao gồm độ ưu tiên nhỏ thực hiện trước. - Điều pân hận ưu tiên không độc quyền: giống hệt như trên tuy vậy giả dụ vẫn thực hiện nhưng mà xuất hiện quy trình có độ ưu tiên nhỏ dại hơn nữa thì đề nghị giới hạn nhằm nhường cho quá trình kia thực hiện. BÀI TẬP CHƯƠNG IV QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Trong mô hình cấp phát bộ lưu trữ liên tiếp, có năm phân mhình họa bộ nhớ lưu trữ theo đồ vật từ bỏ với kích thước là 600KB, 500KB, 200KB, 300KB. Giả sử có 4 tiến trình đang ngóng cấp phát bộ nhớ theo thiết bị từ bỏ P1, P2, P3, P4. Kích thước tương xứng của các quá trình trên là: 212KB, 417KB, 112KB, 426KB. Hãy cấp phát bộ lưu trữ cho những các bước bên trên theo thuật toán thù First-fit, Best-first, Worst-fit. Giải First – fit P4 chờ Best – fit Worst – fit P4 ngóng 2./ (đề kiểm tra) Trong quy mô cấp phép cỗ nhới tiếp tục, tất cả 5 phân mhình ảnh bộ nhớ lưu trữ với kích thước là 200KB, 400KB, 600KB, 300KB, 500KB. Giả sử gồm 4 tiến trình vẫn chờ cấp phép bộ lưu trữ theo trang bị từ bỏ P1, P2, P3, P4. Kích thước tương xứng những tiến trình trên là: 220KB, 250KB, 550KB, 320KB. Hãy cấp phát bộ nhớ cho các tiến trình bên trên theo thuật toán thù First – fit và Best – fit. Giải First – fit P1 P3 P2 P4 P2 P3 P1 P1 P3 P2 P1 P2 P4 600KB 426KB 174KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 417KB 83KB 200KB 300KB 417KB 83KB 88KB 112KB 88KB212KB 400KB 600KB 300KB 500KB 220KB 250KB 320KB 200KB 417KB 83KB P3 đã đợi Best – fit Crúc ý: - First – fit :tìm kiếm vùng ghi nhớ thứ nhất đủ béo nhằm cất quy trình - Best – fit: search vùng nhớ nhỏ tốt nhất nhưng mà rất có thể cất tiến trình - Worst – fit:kiếm tìm vùng lưu giữ lớn số 1 cấp mang lại quy trình. 3./ Một tiến trình được nạp vào bộ nhớ lưu trữ theo mô hình phân trang với size trang là 1024 byte. Bảng trang nhỏng sau: Hãy gửi những can hệ súc tích sau thành địa chỉ trang bị lý: a) 1251; b) 3249 1 5 3 6 Giải a) a = 1521 p = 1521 div 1024 = 1 d = 1521 hack 1024 = 497 f = 5 (nhờ vào bảng trang do p = 1) A=5*1024 + 497 = 5617 b) a = 3249 p = 3249 div 1024 = 3 d = 1521 mod 1024 = 177 f = 6 (nhờ vào bảng trang vày p = 3) A=6*1024 + 177 = 6321 4./ Một tiến trình được hấp thụ vào bộ nhớ theo quy mô phân trang với kích thước trang là 512byte. Bảng trang nlỗi sau: Hãy gửi các can dự xúc tích và ngắn gọn sau thành cửa hàng đồ gia dụng lý: a) 689; b) 1613 2 6 5 3 a) a = 689 p = 689 div 512 = 1 d = 689 hack 512 = 177 f = 6 (phụ thuộc vào bảng trang vày p = 1) A=6*512 + 177 = 3249 b) a = 1613 p = 1613 div 512 = 3 d = 1613 hack 512 = 77 f = 3 (phụ thuộc bảng trang bởi vì p = 3) A=3*512 + 77 = 1613 Chụ ý: Ta bao gồm những phương pháp sau đây: P. = a div ps d = a mod ps P2 P3 P1 P4 200KB 400KB 600KB 300KB 220KB 250KB 320KB 550KB 500KB Từ p cùng bảng trang nhằm search f A = f*ps + d BÀI TẬP CHƯƠNG V QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Xét chuỗi tróc nã xuất bộ nhớ sau: 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3 Giả sử bộ nhớ lưu trữ đồ lí tất cả 4 khung trang. Minc họa công dụng trình sửa chữa trang cùng với các thuật toán sửa chữa sau: a) FIFO b) OPT c) LRU Giải a) FIFO 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * * * *  1 1 1 1 1  5 5 5 5  3 3 3  2 2 2 2 2  6 6 6 6  7 7  3 3 3 3 3  2 2 2 2  6  4 4 4 4 4  1 1 1 1 1 b) OPT 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  7 7  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3  4 4   6 6 6 6 6 6 6 c) LRU 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  6  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3  5 5 5 5  3 3 3  4 4 4  6 6 6 6  7 7 Crúc ý: - Thuật toán FIFO: Trong các trang vẫn sinh sống vào bộ lưu trữ, chọn trang chọn trang được nạp vào bộ nhớ trước nhất để sửa chữa thay thế. - Thuật toán OPT: Chọn trang đã lậu được áp dụng duy nhất sau này nhằm thay thế sửa chữa. - Thuật toán thù LRU: Chọn trang lâu độc nhất vô nhị chưa được sử dụng BÀI TẬP CHƯƠNG VI HỆ THỐNG TẬP TIN 1./ Một ổ đĩa C: được định dạng bên dưới dạng FAT16 có bao gồm 15 cluster. Kích thước của mỗi cluster là 512 byte, đưa sử tất cả bảng FAT sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 -1 0 5 6 8 7 -1 -1 -1 -1 12 -1 10 0 Thư mục nơi bắt đầu bước đầu trên cluster 0, tại cluster 0 và cluster 9 coi được những entry hệt như sau: Hãy vẽ cây thư mục với cho thấy những số liệu cluster của từng file và tlỗi mục Giải - hdh: HDH - HinhAnh: HA - Pascal: PC - Hoguom: HG - Halong: HL Cluster Cây thư mục: Các số hiệu cluster của từng tệp tin với thỏng mục: - hdh: 11, 12 - HinhAnh: 9 - Pascal: 4, 6, 7 - HG: 3, 5, 8 - HL: 13, 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R R HG1 PC1 HG2 PC2 PC3 HG3 HA HL2 HDH1 HDH2 HL1 Filename Ext attrib Start cluster kích thước Hoguom Jpg 3 1200 Halong Jpg 13 700 Filename Ext attrib Start cluster kích cỡ Hdh doc 11 800 HinhAnh D 9 pascal doc 4 1200 HinhAnh hd h Pascal Hoguom Halong 2./ Một ổ đĩa tất cả 17 cluster, form size của từng cluster là 1024 byte. Giả sử 17 phần tử đầu của bảng FAT có mức giá trị đến sống bảng sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 0 0 13 8 9 -1 0 12 -1 14 16 0 -1 Và 3 entry đầu của Root Dir có giá trị sau: a) Cho biết các cluster tài liệu của thỏng mục music, tập tin autoxec.bat với vidu.txt b) Cho biết ngôn từ 17 thành phần đầu bảng FAT với 3 entry đầu của Root dir nếu như tập tin autoexec.bat với phân phối tập tin boot.ini tất cả kích cỡ 4318 byte. Giải a./ Music: MS Autoexec: AT Vidu: VD Root: R Cluster Các số hiệu cluster của từng file với thư mục: MS: 11, 12 AT: 6, 13, 14, 16 VD: 7, 8, 9 b./ FAT: Cluster 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R B1 B2 B3 VD1 VD2 VD3 B4 MS1 MS2 B5 AT3 AT4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 5 6 10 8 9 -1 13 12 -1 -1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R AT1 VD1 VD2 VD3 MS1 MS2 AT2 AT3 AT4 Filename Ext attrib Start cluster form size Music D 11 Autoexec bat 6 4032 Vidu txt R 7 3018 Bảng quý hiếm những entry như sau: 3./ Một ổ đĩa C: được được định dạng dưới dạng FAT 16 gồm có 15 cluster. Kích thước của mỗi cluster là 512 byte. Giả sử có cây thư mục sau (vào ngoặc là kích thmong mớc file): Một entry vào bảng tlỗi mục chiếm 32 byte. Hãy lập 1 phương thơm án lưu trữ cây thỏng mục bên trên bằng cách: a./ Cho biết nội dung 15 phần tử của bảng FAT.


Bạn đang xem: Bài tập nguyên lý hệ điều hành có lời giải


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Bắn Bluetooth Từ Iphone Sang Android Đơn Giản, Dễ Hiểu

b./ Cho biết nội dung 5 thuộc tính: filename, fileext, attribute, start cluster, sixe của entry vào thư mục nơi bắt đầu và thỏng mục Amnhac. Giải FAT: Cluster Nội dung của các entry trong thư mục gốc và thỏng mục Amnhac Filename Ext attrib Start cluster form size Music D 11